Νέα και ενημέρωση
Αθήνα, 5C°,
Σάββατο, 10 Δεκεμβρίου 2016
Ειδήσεις: Τοπικά
Σχετικά Νέα
Συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο για τα ναρκωτικά (pics)
Σήμερα Τετάρτη συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο της Πάτρας με ...
Εκλέγουν προέδρους σήμερα Δημοτικό και Περιφερειακό Συμβούλιο – Οι πρώτες τους συνεδριάσεις
Πανηγυρικό χαρακτήρα θα έχουν οι συνεδριάσεις του Περιφερειακού ...
Πάτρα: Σήμερα οι έκτακτες συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου
 Συνεδριάζει εις διπλούν  εκτάκτως σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο της ...
Top Επιχειρήσεις
Βόλος
clientThumb
Αθήνα
clientThumb
Πάτρα
clientThumb
Βόρειες Σποράδες
clientThumb

Αχαία: Υπό προυποθέσεις οι έκτακτες συνεδριάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων

Αχαία: Υπό προυποθέσεις οι έκτακτες συνεδριάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων

Το πότε μπορούν να συγκαλούνται από τους δήμους κατεπείγουσες συνεδριάσεις δημοτικών συμβουλίων αλλά και πότε μπορούν να γίνεται λήψη απόφασης για κατεπείγοντα θέματα από το δημοτικό συμβούλιο ορίζει με εγκύκλιο του το Υπουργείο Εσωτερικών.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο στον νόμο «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», ρυθμίζεται η διαδικασία σύγκλησης του δημοτικού συμβουλίου προκειμένου αυτό να συνεδριάζει και να αποφασίζει για θέματα αρμοδιότητάς του.
Επειδή, ωστόσο, συχνά ανακύπτουν διάφορα ερωτήματα που έχουν να κάνουν κυρίως με τη λήψη αποφάσεων για κατεπείγοντα θέματα, κρίνουμε σκόπιμο η έκδοση της εγκυκλίου από το υπουργείο Εσωτερικών πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο συνεδριάζει κατά κανόνα ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του στην οποία αναγράφονται ο τόπος, ο χρόνος της συνεδρίασης καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Η πρόσκληση για συνεδρίαση δημοσιεύεται αυθημερόν στην ιστοσελίδα του δήμου και επιδίδεται ή γνωστοποιείται στους δημοτικούς συμβούλους τρεις τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν τη συνεδρίαση.
Οι ημέρες αυτές λογίζονται ως ημερολογιακές, χωρίς να συνυπολογίζεται η ημέρα της επίδοσης και η ημέρα της συνεδρίασης. Η πρόσκληση μπορεί να είναι γραπτή, μπορεί όμως να γίνει και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο κατ' επιλογή του δημοτικού συμβούλου (π.χ. τηλεφωνικά, ηλεκτρονικά ή μέσω τηλεομοιοτυπίας), εφόσον αυτό καταγράφεται σε ειδικό βιβλίο που φέρει τη χρονολογία και την υπογραφή του προσώπου που έκανε την πρόσκληση. Αν δεν ορίζεται πρόσφορο μέσο για τη γνωστοποίηση ή αντίκλητος (στην περίπτωση που δημοτικός σύμβουλος δεν κατοικεί στη διοικητική περιφέρεια του δήμου), αρκεί η δημοσίευση της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του δήμου.
Σε περίπτωση που πέρα των συνήθων ζητημάτων ανακύψουν κατεπείγοντα ζητήματα τα οποία πρέπει να συζητηθούν από το δημοτικό συμβούλιο και να ληφθεί σχετική απόφαση, υπάρχει η δυνατότητα είτε συζήτησης τους εκτός ημερησίας διάταξης σε προγραμματισμένη συνεδρίαση είτε η διεξαγωγή κατεπείγουσας συνεδρίασης.
Συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης προγραμματισμένης συνεδρίασης. Στην περίπτωση που έχει ήδη προγραμματιστεί η επόμενη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου και έχει επιδοθεί η πρόσκληση στους συμβούλους αλλά προκύψουν, κατά την αιτιολογημένη εκτίμηση, περιοριστικά, του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου ή του δημάρχου ή συμβούλου επικεφαλής δημοτικής παράταξης κατεπείγοντα θέματα τα οποία πρέπει να τεθούν στο δημοτικό συμβούλιο, υπάρχει η δυνατότητα, μετά από πρότασή τους, αυτά να συζητηθούν εκτός ημερησίας διάταξης.
Στην περίπτωση αυτή το δημοτικό συμβούλιο είναι αυτό που θα αποφανθεί καταρχήν για το κατεπείγον ή όχι των θεμάτων, χωρίς συζήτηση, χωρίς δηλ. παράθεση αιτιολογίας, με απόφασή του η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του. Εάν κρίνει ότι τα θέματα είναι πράγματι κατεπείγοντα θα προχωρήσει στη συνέχεια στη συζήτηση τους πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων που είναι εγγεγραμμένα στην ημερήσια διάταξη. Η σχετική απόφαση επί των εν λόγω θεμάτων λαμβάνεται και πάλι με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του δημοτικού συμβουλίου.
Το δημοτικό συμβούλιο καλείται επομένως στην περίπτωση αυτή να λάβει δύο (2) αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του:
*αν ένα ή περισσότερα θέματα που εισάγονται ως κατεπείγοντα είναι πράγματι κατεπείγοντα,
*εφόσον κρίνει ότι ένα θέμα είναι κατεπείγον, αποφασίζει επί του συγκεκριμένου θέματος ή θεμάτων.
Εάν το δημοτικό συμβούλιο κρίνει ότι κάποιο θέμα δεν είναι κατεπείγον αναβάλλει τη συζήτησή του και δεν λαμβάνει απόφαση επ' αυτού.
Κατεπείγουσα συνεδρίαση (άρθρο 67, παρ. 5 του ν. 3852/2010)
Όταν υπάρχουν κατεπείγουσες υποθέσεις που δικαιολογούν την άμεση σύγκληση του δημοτικού συμβουλίου σε χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών ημερών που απαιτείται κατά κανόνα για την επίδοση της πρόσκλησης σε τακτική συνεδρίαση, η πρόσκληση μπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί στους συμβούλους ακόμα και την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα.
Ο χαρακτηρισμός και η αιτιολογία των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως κατεπειγόντων επαφίεται καταρχήν στην κρίση του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου ο οποίος και απευθύνει την πρόσκληση και καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, όμως το δημοτικό συμβούλιο είναι και πάλι αυτό που θα αποφανθεί, κατόπιν σχετικής συζήτησης, για το κατεπείγον ή μη της πρόσκλησης στο σύνολό της. Αν το δημοτικό συμβούλιο κρίνει ότι τα θέματα που περιλαμβάνονται στην πρόσκληση δεν πρέπει να συζητηθούν με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, η συζήτηση τους αναβάλλεται.
Όπως και στην περίπτωση της συζήτησης κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης, το δημοτικό συμβούλιο λαμβάνει δύο αποφάσεις, με τη συνήθη, όμως, για τη λήψη αποφάσεων πλειοψηφία (απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων).
*αν τα θέματα που εισάγονται για συζήτηση δικαιολογούν την κατεπείγουσα πρόσκληση - συνεδρίαση,
*αν κρίνει ότι τα θέματα της πρόσκλησης είναι πράγματι κατεπείγοντα, λαμβάνει απόφαση επί των συγκεκριμένων θεμάτων.
Επισήμανση ειδικότερων περιπτώσεων.
Όπως αναφέρθηκε ήδη, στην περίπτωση της κατεπείγουσας πρόσκλησης σε συνεδρίαση, δεν απαιτείται ειδική πλειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου για τη λήψη απόφασης τόσο για το κατεπείγον ή μη της συνεδρίασης όσο και για την ουσία των εν λόγω θεμάτων. Εάν, όμως, ενώ έχει ήδη εκδοθεί κατεπείγουσα πρόσκληση, ανακύψουν έως την ώρα της συνεδρίασης και άλλα κατεπείγοντα θέματα που δεν περιλαμβάνονται σε αυτή, το συμβούλιο πρέπει να αποφανθεί για τη συζήτηση τους εκτός ημερησίας διάταξης με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ 7. του Ν. 3852/2010.
Επίσης, αν μετά από δύο συνεχείς προσκλήσεις σε κατεπείγουσα συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο δεν έχει απαρτία, συνεδριάζει ύστερα από τρίτη πρόσκληση και λαμβάνει αποφάσεις μόνο για τα θέματα που είχαν εγγραφεί στην αρχική ημερήσια διάταξη, εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα αποτελούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του, όπως και στην περίπτωση της πρόσκλησης σε τακτική συνεδρίαση (άρθρο 96, παρ. 3 Ν.3463/2006). Στην τρίτη πρόσκληση γίνεται ειδική αναφορά των ανωτέρω.
Έλεγχος νομιμότητας Στην περίπτωση έκδοσης κατεπείγουσας πρόσκλησης σύμφωνα με την εγκύκλιο που παρουσιάζουν τα dikaiologitika, η απόφαση με την οποία το δημοτικό συμβούλιο αποφαίνεται για το κατεπείγον της συνεδρίασης υπόκειται σε έλεγχο νομιμότητας από τον Ελεγκτή Νομιμότητας (Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης), ο οποίος ωστόσο δεν εξετάζει τα πραγματικά περιστατικά που συνιστούν το κατεπείγον των θεμάτων κατά το χρόνο λήψης της απόφασης, αλλά την ύπαρξη αιτιολογίας στην πρόσκληση.
Είναι ευνόητο ότι αν ακυρωθεί η απόφαση για το κατεπείγον της συνεδρίασης η ακυρότητα αυτή θα συμπαρασύρει και τις αποφάσεις για τα επιμέρους θέματα. Αντίθετα, αν κριθεί νόμιμη η απόφαση για το κατεπείγον των θεμάτων τότε τα επιμέρους θέματα της συνεδρίασης θα υποβληθούν σε έλεγχο νομιμότητας Οι αποφάσεις, εξάλλου, οι οποίες λαμβάνονται εκτός ημερησίας διάταξης σε τακτική συνεδρίαση, υπόκεινται σε έλεγχο νομιμότητας από τον Ελεγκτή Νομιμότητας (Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης), χωρίς να εξετάζεται περαιτέρω ο κατεπείγον χαρακτήρας των θεμάτων
Άλλες ειδήσεις κατηγορίας
Ελεγχόμενη στάθμευση με 30 λεπτά από την 1η Δεκεμβρίου - Τα άμεσα μέτρα για το κυκλοφοριακό που ψήφισε το Δημοτικό Συμβούλιο
Το κυκλοφοριακό απασχόλησε τη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού ...
Δύο συνεδριάσεις την Μεγάλη Τετάρτη
Την Μεγάλη Τετάρτη θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο της Πάτρας, με ...
Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Το δημοτικό συμβούλιο συνεδριάζει στο κέντρο του Δήμου στο Λιμάνι ...
Πάτρα: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Δημοτικό Συμβούλιο ενάντια στους πλειστηριασμούς
Συγκέντρωση έξω από το Δημοτικό Συμβούλιο πραγματοποίησαν το απόγευμα ...
Πάτρα: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο με 30 θέματα στην ημερήσια διάταξη
Συνεδριάζει την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2013, και ώρα 18.00 στην Αίθουσα του ...
Δημοτικό Συμβούλιο Πάτρας: «Διπλή» συνεδρίαση την Τετάρτη για οικονομικά και διαδικαστικά θέματα
«Διπλή» συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων προγραμματίστηκε ...
ΑΙΓΙΟ: Έκτακτο δημοτικό συμβούλιο την 1η Ιουλίου
Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιάλειας τη Δευτέρα 1η ...
ΑΙΓΙΟ: Έκτακτο δημοτικό συμβούλιο σήμερα στις 2μ.μ
Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιάλειας στις 2μ.μ, για ...
Πάτρα: Στις 19/4 τελικά το Δημοτικό Συμβούλιο
Στις Παρασκευή 19 Απριλίου στις 14.30 θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση του ...