Νέα και ενημέρωση
Αθήνα, 18C°,
Σάββατο, 22 Οκτωβρίου 2016
Ειδήσεις: Οικονομία
Σχετικά Νέα
Έκδοση ομολογιακού δανείου 5,575 εκατ. από τη Μπήτρος
Στην υπογραφή προγράμματος έκδοσης κοινού ομολογιακού δανείου ποσού ...
Revoil: «Πράσινο φως» για έκδοση κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου
Την έκδοση κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου ...
Έκδοση ομολογιακού δανείου 2,3 εκατ. από την Αρτοβιομηχανία Καραμολέγκος
Την έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους 2,3 εκατ. ευρώ θα κληθούν να ...
Top Επιχειρήσεις
Αθήνα
clientThumb
Πάτρα
clientThumb
Βόρειες Σποράδες
clientThumb
Βόρειες Σποράδες
clientThumb
Πάτρα
clientThumb

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: ΑΜΚ και έκδοση ομολογιακού δανείου

Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, κατά το ποσό των 4.890.417,60 ευρώ, και την έκδοση ομολογιακού δανείου, ποσού 68.300.000 ευρώ, ενέκριναν οι μέτοχοι της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, κατά την α΄ επαναληπτική έκτακτη γενική συνέλευση της 6/12/13.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η γενική συνέλευση των μετόχων εκλήθη να λάβει αποφάσεις, ως μόνη αρμοδία, απαραίτητες για την υλοποίηση της συμφωνίας μεταξύ της Εταιρείας και της York Capital Management για την επένδυση ποσού 100.000.000,00 € στον Όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί στις 4/11/2013.

Επί του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 4.890.417,60 € με καταβολή μετρητών, με την έκδοση 8.579.680 κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,57 € και τιμή διάθεσης 2,50 € η κάθε μία και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών Μετόχων. Η προκύπτουσα διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διάθεσης συνολικού ύψους 16.558.782,40 € άγεται στον ειδικό λογαριασμό αποθεματικού «διαφορά έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο.

Κατόπιν της ως άνω αύξησης το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό των 53.843.549,76 ευρώ και θα διαιρείται σε 94.462.368 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,57 € η κάθε μία.

Επί του θέματος αυτού η Γενική Συνέλευση ενέκρινε επίσης ομόφωνα το πλήρες κείμενο της παρ. 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού (η σχετική προσθήκη έχει δημοσιευθεί στο Η.Δ.Τ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 4/11/2013 και βρίσκεται ανηρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας) και παρείχε την εξουσιοδότησή της προς το Διοικητικό Συμβούλιο να ρυθμίσει όλα τα διαδικαστικά θέματα για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης.

Επί του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3156/2003, ποσού 68.300.000 ευρώ  μερικώς μετατρέψιμου σε κοινές μετοχές της Εταιρείας και μερικώς ανταλλάξιμου με μετοχές εκδόσεως της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ κυριότητας της Εταιρείας, με σκοπό (α) την εν μέρει χρηματοδότηση (κατά 75%) γενικών εταιρικών αναγκών και (β) την εν μέρει χρηματοδότηση (κατά 25%) ανανεώσιμης ενέργειας.

Το Ομολογιακό Δάνειο θα έχει πενταετή διάρκεια και θα είναι έντοκο με επιτόκιο 2% σε ετήσια βάση 365 ημερών.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα πρόωρης προπληρωμής για ποσό  Δανείου € 25.000.000  μετά των δεδουλευμένων τόκων του σε 15 μήνες από την έκδοση.

Δεν παρέχονται εμπράγματες ασφάλειες υπέρ των Ομολογιούχων. Οι Ομολογίες είναι αμεταβίβαστες χωρίς τη συναίνεση της Εταιρείας, εκτός και εάν πρόκειται για συνδεδεμένα με τους Ομολογιούχους πρόσωπα.

Η μετατροπή και ανταλλαγή των ομολογιών σε μετοχές της Εταιρείας και σε μετοχές εκδόσεως ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε., κυριότητας της Εταιρείας, αντίστοιχα, θα γίνεται κατά τη διάρκεια του Δανείου, σε χρόνο που θα επιλέγει ο Ομολογιούχος και η τιμή μετατροπής θα συναρτάται από την αρχική τιμή μετατροπής (2,50 € ανά μετοχή), και το χρονικό διάστημα διακράτησης σε συνδυασμό με τις χρηματιστηριακές τιμές των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, αντίστοιχα όπως αυτές θα διαμορφωθούν κατά τον προηγούμενο της μετατροπής ή της ανταλλαγής, αντίστοιχα, μήνα.

Με την άσκηση του δικαιώματος μετατροπής των ομολογιών, κατά τα ανωτέρω, σε μετοχές της Εταιρείας θα επέρχεται ισόποση αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, οπότε και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα υποχρεούται μέχρι τη λήξη του επόμενου μηνός από την ημέρα άσκησης του δικαιώματος μετατροπής να διαπιστώσει την αύξηση και να αναπροσαρμόσει το περί κεφαλαίου άρθρο του καταστατικού, τηρώντας τις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε επίσης ομόφωνα την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων στην κάλυψη του Δανείου, ούτως ώστε η διάθεση των ομολογιών του Δανείου να γίνει κατά την έκδοσή τους μειδιωτική κάλυψη από την εταιρεία York Global Finance Offshore BDH (Luxembourg) S.a.r.l.

Τέλος, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα παρείχε την εξουσιοδότησή της προς το Διοικητικό Συμβούλιο:

(α) να αποφασίσει και εξειδικεύσει με βάση τους ανωτέρω βασικούς όρους το περιεχόμενο των λοιπών όρων του Δανείου, καθορίζοντας κάθε σχετικό ειδικό θέμα και λεπτομέρεια, και να εκδώσει το πρόγραμμα ομολογιακού δανείου και

(β) να εξουσιοδοτήσει, σύμφωνα με της διατάξεις του καταστατικού της Εταιρείας, τα πρόσωπα που θα υπογράψουν όλα τα απαιτούμενα για την ολοκλήρωση της συναλλαγής έγγραφα.

Επί του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 16 του Καταστατικού (η σχετική προσθήκη έχει δημοσιευθεί στο Η.Δ.Τ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 4/11/2013 και βρίσκεται ανηρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας).

Τέλος επί του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης δεν προτάθηκαν θέματα προς έγκριση και λήψη αποφάσεων.

Σημειώνεται πως στη συνέλευση παρέστησαν 117 μέτοχοι κομιστές 50.685.535 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, δηλ. ποσοστό 59,017% επί του Μετοχικού Κεφαλαίου, ποσοστό το οποίο πληροί την εκ του Νόμου και του Καταστατικού απαιτούμενη αυξημένη απαρτία.

Άλλες ειδήσεις κατηγορίας
Έκδοση ομολογιακού 6 εκατ. ευρώ από την ΚΡΙ-ΚΡΙ
Σε έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, ύψους 6.008.128 ευρώ προχώρησε η ...
Νηρεύς: Στις 31/12η καταβολή της επόμενης δόσης του ομολογιακού
Την καταβολή της επόμενης δόσης του μετατρέψιμου σε μετοχές ...
Νηρεύς: Στο 5,062% το αναθεωρημένο επιτόκιο του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου
Στο 5,062% ανέρχεται το αναθεωρημένο επιτόκιο του μετατρέψιμου ...
Έκδοση ομολογιακού δανείου από την Titan Global Finance- Στο 4,25% η απόδοση
Ολοκληρώθηκε η διάθεση ομολογιών, συνολικής ονομαστικής αξίας 300 εκατ. ...
Revoil: Έκτακτη Γ.Σ. στις 2/7 για την έκδοση ομολογιακού 14,1 εκατ. ευρώ
Σε έκτακτη Γ.Σ. στις 2/7  για την, μεταξύ άλλων, έκδοση κοινού εμπραγμάτως ...
Πήγασος Εκδοτική: Έκδοση ομολογιακού δανείου 80 εκατ.
Στη σύναψη προγράμματος εκδόσεως κοινού ενυπόθηκου ομολογιακού ...
Εξετάζει την έκδοση ομολογιακού η Μυτιληναίος
Την πιθανότητα έκδοσης ομολογιακού δανείου επαναλαμβάνει ότι ...
Στις 20/01 η πρώτη επαναληπτική γενική συνέλευση της Dionic
Στις 20 Ιανουαρίου θα πραγματοποιηθεί η πρώτη επαναληπτική έκτακτη ...
Στις 28/6 η τακτική ΓΣ της Χατζηκρανιώτη
Την Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2013, ορίστηκε η τακτική γενική συνέλευση των ...